Καλάθι

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στη διαδικτυακή διεύθυνση www.powerful.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») της Εταιρίας Powerful Ι.Κ.Ε. (εφ’ εξής «Εταιρεία»). Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση σας και τη χρήση των ιστοσελίδων μας, και συνιστούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ μας.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους και να αποχωρήσει από τον διαδικτυακό μας τόπο. Στην περίπτωση που θα συνεχίσει να κάνει χρήση των ιστοσελίδων μας θα θεωρήσουμε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

Έχουμε το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιούμε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, όταν κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για νομικούς, γενικούς, ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους, ή λόγω αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίας μας ή στη φύση ή τη διάταξη των υπηρεσιών μας και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση τους και πάλι θα θεωρήσουμε ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να αποχωρήσουν από τον διαδικτυακό μας τόπο.

Με την πρόσβαση, τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Ιστότοπο μας, και με ατομική σας ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

Α) Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω των εφαρμογών μας ή του ιστοτόπου μας είναι αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις

Β) είστε τουλάχιστον 18 ετών και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.( Η Εταιρία POWΕRFUL I.K.E. δεν συλλέγει από τις ιστοσελίδες της εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα για φυσικά πρόσωπα 18 ετών και κάτω).

Γ) Αναγνωρίζετε ότι διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε την πρόσβαση στις υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων αθέτησης των όρων χρήση του ιστοτόπου μας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβής.

Οποιαδήποτε διαφημιστική πληροφορία παρέχουμε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως εκ μέρους του επισκέπτη. Είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει το περιεχόμενο της πληροφορίας και να ενεργήσει με δική του βούληση, αποκλείοντας την Εταιρία POWERFUL I.K.E. από οποιαδήποτε ευθύνη.

Ο επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους όρους χρήσης που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας ή τρίτων καθώς και σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Εγγραφή και πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα αγοράς προϊόντων είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού ως εγγεγραμμένος Χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής καθώς και να χρησιμοποιείτε το Καλάθι Αγορών. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας ως εγγεγραμμένος χρήστης στην Ιστοσελίδα και της χρήσης των υπηρεσιών μας, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής σας από την Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή.

Παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό σας (user account). Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε άμεσα την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, αποτελεί δική σας αποκλειστική ευθύνη η προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και της τυπικής εξόδου σας από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από δική σας παράλειψη ή αδυναμία να τηρήσετε τα προαναφερόμενα.

Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία είτε κατά την εγγραφή σας είτε κατά την με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία μαζί μας μέσω αυτής θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δεν θα πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.

Η πρόσβαση σας και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή..

Διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε χρήστη ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς υπαλλήλους της Εταιρείας, παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής.

Πωλήσεις παραγγελίες και Πληρωμή

Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος από μέρους σας συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούστε. Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί αφού έχουμε διενεργήσει έλεγχο τιμής και διαθεσιμότητας των προϊόντων και λάβετε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που μας υποδείξατε κατά την εγγραφή σας, με το οποίο η Εταιρεία θα αποδέχεται την πρόταση αγοράς σας.

Για να κάνετε παραγγελία προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο Λογαριασμό σας ή να δημιουργήσετε νέο Λογαριασμό αν είναι νέος Χρήστης. Κατόπιν, θα πρέπει να επιλέξετε τα προϊόντα που επιθυμείτε και να τα προσθέσετε στο Καλάθι Αγορών σας. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας με βάση τις επιλεγμένες συνθήκες για να ολοκληρώσετε την αγορά.

Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος, οφείλετε να σιγουρευτείτε ότι τα προϊόντα τα οποία έχετε θέσει στο Καλάθι Αγορών είναι αυτά που επιθυμείτε να αγοράσετε και στην ποσότητα που επιθυμείτε να τα προμηθευτείτε.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Ιστοσελίδα μας μέσω της αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που μας έχετε υποδείξει κατά την εγγραφή σας.

Η εξόφληση της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με:

  1. με κατάθεση στις παρακάτω τράπεζες
    • VIVA: GR1770100000000787746387245
    • ΕΘΝΙΚΗ: GR8701102360000023600928008
    • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR1301721470005147107518371
  2. με απόλυτη ασφάλεια είτε με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων
  3. είτε μέσω Paypal.
  4. με μετρητά στο κατάστημα (Σε περίπτωση πληρωμής με είσπραξη μετρητών ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας στο κατάστημα, η παραγγελία σας ακυρώνεται εάν δεν παραληφθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών)

Δεν παρακρατούμε ούτε αποθηκεύουμε τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών σας. Τα στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται και μόνον μετά από αίτημα σας σε ασφαλές σύστημα των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Διαδικασία Αποστολής

Μετά την υποβολή και την επεξεργασία της παραγγελίας, η παραγγελία σας αποστέλλεται την επόμενη εργάσιμη, μέσω μεταφορικής εταιρείας ή με μεταφορικό μέσο της Εταιρίας για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείται ότι ο χρόνος αποστολής του προϊόντος εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος στην αποθήκη μας όσο από την τυχόν ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται η ύπαρξη κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μεταφορικές εταιρείες κλπ) για τους οποίους η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Εγγύηση Προϊόντος - Ακύρωση Παραγγελίας – Επιστροφή Προϊόντος

Παρέχεται εγγύηση για ελαττωματικό προϊόν.

Η εγγύηση του κάθε προϊόντος αναγράφεται στην καρτέλα του και παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100%.
Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για την επιβεβαίωση του ελαττωματικού προϊόντος , είναι το τμήμα service της Powerful.

Τόσο εμείς αλλά και εσείς διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσω της σελίδας μέλους ή μέσω γραπτής επικοινωνίας με την Ιστοσελίδα μας ή επικοινωνίας με τα κεντρικά μας γραφεία. Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας εφόσον υπάρξουν προβλήματα ή δυσλειτουργίες που κάνουν αδύνατη την παράδοση των προϊόντων αυτής. Εφόσον δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε στο σύνολο της μια παραγγελία, σας ενημερώνουμε με γραπτή επικοινωνία για την αδυναμία που έχει προκύψει και παράλληλα σας επιστρέφουμε το τίμημα για την παραγγελία αυτή, εφόσον το έχετε προκαταβάλει.

Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν μείνατε πλήρως ικανοποιημένος από την αγορά, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς, κατά τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Στην περίπτωση επιστροφής οποιουδήποτε προϊόντος, τα μεταφορικά έξοδα και η διαδικασία επιστροφής καλύπτονται εξ ολοκλήρου από εμάς. Σε περίπτωση κρίνουμε, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, ότι ασκείτε το δικαίωμα ακύρωσης καταχρηστικά ή δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε με τα μεταφορικά έξοδα για κάθε συναλλαγή σας, αφού προηγουμένως σας ενημερώσουμε για αυτή την επιβάρυνση ή να σας αποκλείσουμε από την πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

Περιορισμός Ευθυνών

Σύνδεσμοι Ιστοτόπων Τρίτων

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει παραπομπές μέσω, υπεσυνδέσμων (hyperlinks) ή banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου της ταυτότητας, της ποιότητας, της πληρότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης αυτών των διαδικτυακών τόπων σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Είναι κατανοητό λοιπόν ότι κατά την περιήγησή σας σε οποιαδήποτε τέτοια παραπομπή οφείλετε να λαμβάνετε και εσείς τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλίζετε ότι οι σύνδεσμοι που επιλέγετε ή τα προγράμματα λογισμικού που κατεβάζετε δεν περιέχουν στοιχεία όπως για παράδειγμα, ενδεικτικώς ιοί, ιοί τύπου worm, δούρειοι ίπποι, ελαττώματα και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

Στην περίπτωση που κατά την επίσκεψη / χρήση τους, μέσω hyperlink από την ιστοσελίδα μας αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη. Εάν κατά την επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες αυτές υφίσταται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας στους συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους θα γίνεται από εμάς στην σελίδα μας με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Εταιρίας POWERFUL I.K.E..

Για τους παραπάνω λόγους, σας συνιστούμε να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις, των ιστοσελίδων και των εφαρμογών τρίτων που επισκέπτεστε (όπως για παράδειγμα η διαδικτυακή εφαρμογή κρατήσεων δωματίων) καθώς και την πολιτική προστασίας δεδομένων τους. Είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν όρους και δικαιώματα, για την από μέρους τους χρήση των πληροφοριών σας, οι οποίοι να είναι διαφορετικοί από αυτούς της ιστοσελίδας μας οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί βάσει της δικής μας πολιτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η Εταιρία POWERFUL I.K.E. ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την Ενότητα, αφού περιορίζει την ευθύνη της Εταιρίας POWERFUL I.K.E. προς εσάς για θέματα που μπορεί να προκύψουν βάσει της χρήσης από μέρους σας των υπηρεσιών της.

Η Εταιρία POWERFUL I.K.E., σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του ιστότοπου της ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του ιστότοπου ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ως επιπρόσθετη διασφάλιση διαθέτουμε πρωτόκολλο Secure Sοcket Layer (SSL) και σε κάθε περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μή κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς, η φύλαξη της πιστωτικής κάρτας, και των κωδικών ασφαλείας, συνιστά ευθύνη του Πελάτη.

Αν και τόσο η Εταιρία POWERFUL I.K.E. όσο και οι συνεργάτες της καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι λειτουργίες των server μας, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Μέσω της σχετικής επιλογής ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει newsletter μας με την εγγραφή του σε mailing lists. Το περιεχόμενο των newsletter αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία που προστατεύεται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Έχουμε το δικαίωμα της άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του. Η Εταιρία POWERFUL I.K.E. θα διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, βάσει της ανάλογης συγκατάθεσης τους και πάντα σε συμμόρφωση με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της.

Προσωπικά δεδομένα

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή με άλλον τρόπο στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής όπως ο Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4624 / 29-08-2019, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)»

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και χρήση των υπηρεσιών μας

Εκτός των εξαιρέσεων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, δημοσίευση ή αναδιανομή του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου, ή/και των Υπηρεσιών γενικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρία POWERFUL I.K.E.


Χρήση Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «COOKIES» δηλ λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει την δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες σε σχέση με τη συμπεριφορά του χρήστη κατά την διάρκεια παραμονής του στον ιστότοπο μας. Μπορείτε να διαβάστε εδώ αναλυτικά στην ανάλογη ενότητα της Πολιτικής Cookies της Εταιρίας

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν ορίζεται ότι για κάθε διαφορά που ενδεχομένως προκύψει από τις εν λόγω συμβάσες, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων online και offline.

Βάσει αυτής όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο πώλησης (online –offline) υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους ή σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προώθησης προς τους καταναλωτές τον Φορέα επίλυσης διαφορών στον οποίο υπάγονται

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι:

Επωνυμία: POWERFUL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: POWERFUL ENERGY
ΑρΓεΜΗ: 165089606000
ΑΦΜ: 801880477
Διεύθυνση: ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 3
ΤΚ: 57008
Περιοχή: ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2152156666